افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 200 (3PH-1PH)

79,000,000 تومان
رک ایستاده 18 یونیت ضد آب عمق 60 اوت دور آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 21 یونیت ضد آب عرض 60 عمق 80 اوت دور آماد سیستم

12,540,000 تومان
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

9,520,000 تومان
رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

8,930,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 42 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

8,750,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 40 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

8,550,000 تومان
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

8,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 37 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

8,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 42 یونیت الگونت عمق 80 سانتی متری

8,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 40 یونیت الگونت عمق 80 سانتی متری

7,800,000 تومان
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

7,790,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 32 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

7,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 37 یونیت الگونت عمق 80 سانتی متری

7,400,000 تومان
رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

7,290,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 42 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

7,250,000 تومان
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم

7,220,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 27 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

7,150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 40 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

7,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 37 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

6,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 32 یونیت الگونت عمق 80 سانتی متری

6,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

6,810,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 22 یونیت الگونت عمق 100 سانتی متری

6,380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 32 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

6,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 27 یونیت الگونت عمق 80 سانتی متری

6,300,000 تومان
رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم

6,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 27 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

5,900,000 تومان
رک ایستاده 21 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 21 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

5,860,000 تومان