افزودن به سبد خرید

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 80 عمق 120 پایا سیستم

66,638,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 80 عمق 107 پایا سیستم

55,733,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 120 رمز دار آماد سیستم

52,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 60 عمق 120 پایا سیستم

50,116,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 120 آماد سیستم

46,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک سرور 42 یونیت عرض 80 عمق 106 آماد سیستم

44,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 60 عمق 107 پایا سیستم

42,952,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح ای پی سی 42 یونیت عمق 107

35,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 106 آماد سیستم

32,357,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 47 یونیت عمق 100 عرض 60 پایا سیستم سری گاما

26,590,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 80 پایا سیستم سری تتاگاما

26,366,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 100

25,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 100 دهنه 80

23,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 عرض 80 پایا سیستم سری تتا

22,514,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 80

22,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 60 پایا سیستم سری گاما

22,297,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

21,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 80 دهنه 80

20,000,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

20,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 عرض 60 پایا سیستم سری بتا

19,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عمق 100 عرض 60 پایا سیستم سری گاما

19,561,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 60

19,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

19,000,000 تومان

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم

18,900,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 60 دهنه 80

18,500,000 تومان

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 60 HPA

18,019,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عمق 80 عرض 60 پایا سیستم سری بتا

17,792,000 تومان