جدید
افزودن به سبد خرید

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 120 رمز دار آماد سیستم

40,267,000 تومان

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 120 آماد سیستم

35,713,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح ای پی سی 42 یونیت عمق 107

35,000,000 تومان

رک سرور 42 یونیت عرض 80 عمق 106 آماد سیستم

33,915,000 تومان

رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 106 آماد سیستم

32,357,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 18 یونیت ضد آب عمق 60 اوت دور آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 21 یونیت ضد آب عرض 60 عمق 80 اوت دور آماد سیستم

25,520,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 100

25,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 100 دهنه 80

23,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 80

22,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 18 یونیت ضد آب عمق 60 اوت دور آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 18 یونیت ضد آب عمق 60 اوت دور آماد سیستم

22,277,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 80 دهنه 80

20,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 47 یونیت عمق 60

19,500,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده طرح اچ پی 42 یونیت عمق 60 دهنه 80

18,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

16,359,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 42 یونیت عمق 100 سانتی متر

16,000,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 37 یونیت عمق 100 سانتی متر

15,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 42 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

15,365,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 42 یونیت عمق 80 سانتی متر

14,600,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

14,538,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 37 یونیت عمق 80 سانتی متر

13,500,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 32 یونیت عمق 100 سانتی متر

13,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 80 آماد سیستم

13,303,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 42 یونیت عمق 60 سانتی متر

13,250,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 27 یونیت عمق 100 سانتی متر

13,000,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 27 یونیت عرض 60 عمق 100 آماد سیستم

12,548,000 تومان
ویژه
افزودن به سبد خرید

رک الگونت ایستاده ادونس 37 یونیت عمق 60 سانتی متر

12,500,000 تومان
ویژه
رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده 36 یونیت عرض 60 عمق 60 آماد سیستم

12,429,000 تومان