سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل C2960G-48TC-L

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560-24PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750-24PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48P-S

سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو مدل C3750-12S-S

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24P-S

سوئیچ شبکه 12پورت سیسکو مدل C3750X-12S-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل Cisco WS-C3560-48PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-48PS-S

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960-48TC-L

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960-24TC-L

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960-24TC-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960-48TT-L

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-F48LPS-L

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TT-L