پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس SC-SC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس LC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 3 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 3 متری نگزنس SC-SC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 3 متری نگزنس LC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس SC-SC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-SC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس LC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس LC-LC سینگل مود